ДГ Слънце
Детска градина в град Радомир

Документи

 

 http://dgslance-radomir.com/uploads/DA-BDP.pdf

Правилник за дейността на детска градина,,Слънце" 2020 г.

Стратегия за развитието на ДГ,,Слънце" за периода 2020-2024 г.

 Етичен кодекс

Административна услуга

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвимите групи в ДГ

Програма за превенция на ранното напускане

План за превенция и закрила на деца,жертва на насилие или в риск от насилие

Правила и процедури за противодействие на тормоза и насилието

Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание,обучение и труд

План по БДП

Документи относно достъп до информация:

Документи свързани с  дейността на Д.Г,,Слънце" в извънредна епидемична обстановка,свързана с разпространението на KOVID-19: